Dekkingsgraad

% svg not supported
Tussen 139,2% en hoger Volledige toeslagverlening vanaf de beleidsdekkingsgraad van 139,2%, inhaaltoeslagverlening bij hogere beleidsdekkingsgraad.
Tussen 110,0% en 139,2% Gedeeltelijke toeslagverlening onder voorwaarden mogelijk.
Tussen 96,8% en 110,0% Geen toeslagverlening mogelijk, korting indien beleidsdekkingsgraad vier opeenvolgende peildata (30 september) lager is dan 104%.
Lager dan 96,8% Directe korting als de feitelijke en beleidsdekkingsgraad per 30 september lager zijn dan 96,8%.

Dekkingsgraad

Dekkingsgraad (%) Beleidsdekkingsgraad Huidige dekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad svg not supported
jul '23aug '23sep '23okt '23nov '23dec '23jan '24feb '24mrt '24
apr '24mei '24juni '24
Beleidsdekkingsgraad128,3127,8127,4126,6127,0127,5127,8128,2128,7129,1129,6130,0
Huidige dekkingsgraad130,4128,7129,3126,9128,8128,7129,0130,7131,3131,2132,5133,0
Vereiste dekkingsgraad104,0104,0104,0104,0104,0104,0104,0104,0104,0104,0104,0104,0

De feitelijke dekkingsgraad steeg van 0% naar 0%.

Dit kwam door een positief rendement op de aandelenmarkten. De licht gedaalde rente had een beperkt negatief effect.

Het bestuur blijft vasthouden aan het strategisch beleggingsbeleid. De actuele beleggingsportefeuille bestaat uit 44% aandelen en vastgoed en 56% vastrentende waarden. Het bestuur houdt de vinger aan de pols wat betreft de actuele ontwikkelingen en informeert de deelnemers elke maand.

Toekomstig verwachte kerninflatie (inflatie zonder bewegelijke voedsel- en energieprijzen) neemt af maar blijft hoog en wordt gedreven door de aanbodzijde van de economie, bijvoorbeeld krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgen geopolitieke spanningen zoals frictie tussen de Verenigde Staten en China en in de Golf regio aanhoudend voor onzekerheid op de financiële markten. Waarderingen van aandelen zijn hoog. Een daling van de aandelenmarkten, rekenrente en/of dekkingsgraad is mogelijk.

De beleidsdekkingsgraad steeg van 0% naar 0%.

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er toeslagverlening kan plaatsvinden of dat de pensioenaanspraken en –rechten gekort moeten worden. Per 1 januari 2024 is een indexatie van 0,14% toegekend op basis van de dekkingsgraad- en inflatiecijfers per 30 september 2023.

Wat is nu de dekkingsgraad?

De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenaanspraken. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.