Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur gevraagd of uit eigen beweging over alle aangelegenheden die het fonds betreffen. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan het instemmingsrecht over elk voorgenomen besluit van het bestuur tot het beleid inzake beloningen en inzake elk voorgenomen besluit tot ontbinding, fusie en splitsing van het pensioenfonds. Het bestuur legt periodiek verantwoording af over het gevoerde beleid aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om na afloop van ieder boekjaar een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.

Het verantwoordingsorgaan vergadert minimaal twee maal per jaar met het bestuur. Het verantwoordingsorgaan is samengesteld uit actieve deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever.
Van de in totaal tien zetels is er één zetel beschikbaar voor de werkgever en één voor de gewezen deelnemers. De overige acht zetels zijn naar rato verdeeld op basis van de onderlinge getalsverhoudingen van de actieve deelnemers en de pensioengerechtigden per 31 december 2021. Dit betekent dat er per 1 juli 2022 voor een periode van vier jaar twee leden namens de actieve deelnemers, zes leden namens de pensioengerechtigden, één lid namens de gewezen deelnemers en één lid namens de werkgever in het verantwoordingsorgaan zitting hebben.

Samenstelling en taakverdeling verantwoordingsorgaan

Per 1 juli 2022 zijn de volgende personen voor een periode van vier jaar lid van het
verantwoordingsorgaan.

Leden namens de actieve deelnemers:

De heer R. (Ronald) Neve
(Wolters Kluwer n.v., Alphen a/d Rijn)
Mevrouw B. (Linda) Damen
(Kluwer Law International, Alphen a/d Rijn)

Lid namens de werkgever:

De heer R.P. (Ronald) Stienstra
(Wolters Kluwer Nederland b.v., Deventer)

Lid namens de gewezen deelnemers:

Mevrouw M.B.J. (Monique) van der Horst-van Zuijlen
(regio West)

Leden namens pensioengerechtigden:

De heer P.P.J.M. (Paul) Ankoné, Voorzitter
(regio Oost)
De heer P.M. (Peter) van der Jagt, Secretaris
(regio Oost)

De heer R.G.C. (Reinhard) Crommelin

(regio Oost)
De heer A.C. (Ab) Visser
(regio Oost)
De heer R.H. (Ron) Swens
(regio Midden)
Vacature
 

Reglement en profielschets

Bekijk of download het Reglement Verantwoordingsorgaan.

Bekijk of download de profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan.

Vragen

Wilt u een vraag stellen aan het verantwoordingsorgaan, dan kan dat via een e-mail naar:
verantwoordingsorgaan@pensioen-wk.nl.