Intern toezicht

De raad van toezicht is ingesteld om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur, legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever, en doet verslag daarvan in het jaarverslag van het fonds. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en is hierdoor medebeleidsbepalend. Conform artikel 19 van de statuten heeft het bestuur een reglement intern toezicht opgesteld, waarin de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd.

Samenstelling van de raad van toezicht

De raad van toezicht is, na een bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan, ingesteld door het bestuur en bestaat uit drie leden:

 • de heer E.C.H. (Erik) Klijn (voorzitter), eklein@pfsupport.nl, met de aandachtsgebieden governance, pensioenregeling en communicatie;
 • de heer E.R. (Erwin) Capitain, ecapitain@awbm.nl, met de aandachtsgebieden risicomanagement en financiĆ«le opzet; en
 • mevrouw L.F. (Liesbeth) Rutgers, liesbeth@triple-r.nl, met de aandachtsgebieden vermogensbeheer en balansmanagement.

Nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht

Mr. E.C.H. (Erik) Klijn CPE

21-07-1963
 • Zelfstandig ondernemer Pf Support
 • MBO-'coach' (samenwerking Zadkine, JINC, Rabobank)
 • Lid monitoringcommissie Rabobank ondersteunt
 • Lid ledenraad Rabobank Rotterdam e.o.
 • Voorzitter raad van toezicht Pensioenfonds DOW
 • Voorzitter visitatiecommissie: Pensioenfonds Yara, Pensioenfonds Fysiotherapeuten en Pensioenfonds Verloskundigen
 • Lid van de visitatiecommissie van Pensioenfonds Ecolab en Pensioenfonds Total
 • Secretaris raad van toezicht SPT
 • Compliance officer bij Pensioenfonds NEG en Pensioenfonds SPOA
 • Lid visitatiecommissie Pensioenfonds Henkel Voorzitter visitatiecommissie Pensioenfonds Ecolab

Drs. E.R. (Erwin) Capitain

23-12-1957
 • Voorzitter raad van toezicht De Kinderkliniek
 • Lid van de Board van Friends of EUROCLIO
 • Voorzitter Stichting Vrienden van de Agrarische Stichting Blaricum
 • Lid raad van commissarissen van Mosadex Holding B.V.
 • Lid raad van toezicht van de CDC fondsen van ING en van Pensioenfonds Heineken
 • Lid van de visitatiecommissie van Pensioenfonds Hal en Pensioenfonds Yara.
 • Compliance Officer Bank ten Cate & Cie N.V. Voorzitter monitoringcommissie VITP

Drs. L.L.F. (Liesbeth) Rutgers

07-01-1962
 • Eigenaar van DGA Triple R B.V.
 • Penningmeester Jane Goodall Instituut Nederland
 • Lid visitatiecommissie Pensioenfonds Yara en Pensioenfonds Ecolab
 • Raad van toezicht Philips Foundation
 • Raad van toezicht Stichting Burgersweeshuis en Roomsch Catholiek Jongeren Weeshuis (BWRCJW)
 • Bestuurslid van de Stichting Cool Foundation

Bekijk of download hier het Reglement Intern Toezicht.

Bekijk of download de profielschets voor (nieuwe) leden van de raad van toezicht.