Voetstappen-in-zand-bij-Mis

Doelstelling, missie, visie en strategie Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (hierna: ‘het fonds’) heeft haar doelstelling, missie, visie en strategie vastgesteld en daarbij tevens aangegeven, op welke wijze uitvoering zal worden gegeven aan de vastgestelde strategie.

Doelstelling

In de doelstelling geeft het fonds aan wat zijn bestaansgrond is en wat het nastreeft.

De doelstelling van het fonds is het toekennen van nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten aan zijn participanten[1], het uitkeren van pensioenen aan zijn pensioengerechtigden en het – voor zover de middelen van het fonds dat, afhankelijk van de dekkingsgraad, toelaten - waardevast houden van de pensioenaanspraken en de pensioenrechten.

Missie

In de missie wordt beschreven waarvoor het fonds staat en welke waarden en identiteit het fonds kenmerken.

Het fonds geeft invulling aan de uitvoering van de pensioenovereenkomst, die Wolters Kluwer Holding Nederland B.V. (‘de werkgever’) heeft gesloten met zijn (gewezen) werknemers. De uitvoering dient correct, evenwichtig, transparant, risicobewust, maatschappelijk verantwoord en efficiënt te geschieden. Het fonds wil een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn, dat zijn ambities en verplichtingen naar zijn participanten helder communiceert en onderbouwd wil waarmaken.

Visie

In de visie wordt beschreven waarvoor het fonds staat, en wat ten grondslag ligt aan het handelen van het fonds.

Ook het onderwerp pensioen bevindt zich in toenemende mate in een internationaal krachtenveld en heeft de aandacht van de politiek, de toezichthouders, de beleggers, de werkgevers en de participanten. Wijzigingen in dat krachtenveld brengen voor alle pensioenfondsen met zich mee, dat zowel de premie, de opgebouwde rechten als de uitkeringen afhankelijker zijn geworden van politieke en economische ontwikkelingen.

Daarnaast geldt dat door de individualisering in de maatschappij en door technologische ontwikkelingen het pensioen niet alleen onderwerp van maatschappelijke discussie is, maar ook dat alle informatie omtrent het eigen pensioen van de participan zonder tussenkomst van derden inzichtelijk en direct beschikbaar moet zijn.

Om op genoemde ontwikkelingen in te kunnen spelen wil het fonds professioneel, efficiënt en wendbaar zijn. Een pensioenfonds, dat in staat is om tijdig en adequaat te reageren op deze ontwikkelingen, ten einde de belangen van zijn participantenzo goed mogelijk te kunnen waarborgen.

Daarbij geldt dat een solvabele en stabiele financiële positie van het fonds, het leveren van een bijdrage met een positieve maatschappelijke impact, transparantie bij de verantwoordelijkheid voor en de afweging van de besluitvorming en een heldere communicatie met participanten, de werkgever en andere belanghebbenden essentieel zijn voor het vertrouwen in het fonds. Hierbij is een evenwichtige afweging van belangen leidend in de besluitvorming.

Strategie

Met de strategie wordt aangegeven hoe het fonds zijn doelstelling, missie en visie wil waarmaken, welke middelen het fonds daartoe wil inzetten en op welke manier.

Het bestuur hanteert een managementcyclus bij het realiseren van de gestelde doelen. Het bestuur handelt daarbij in overeenstemming met de wet- en regelgeving en de Code Pensioenfondsen. Periodiek worden de inspanningen, kritische succesfactoren en resultaten van het fonds geëvalueerd en besproken in de eigen organisatie en wordt daar verantwoording over afgelegd. Het bestuur richt zich daarbij op het belang van de participanten, op de beginselen van goed bestuur en op een gedegen onderbouwd risicomanagement, alsmede op een tijdige en juiste communicatie met de participanten, de werkgever en de toezichthouders. Het bestuur hecht belang aan permanente deskundigheid, kwaliteit, motivatie en inzetbaarheid van alle bij het fonds betrokkenen.

Invloed actualiteit

De werkgever heeft aangegeven de voortschrijdende ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel af te willen wachten, voordat een keuze wordt gemaakt voor een nieuw pensioencontract. In de tussentijd kiest het bestuur van het fonds ervoor om de ontwikkelingen en de discussies te volgen. En ook om – proactief en voor zover mogelijk - door middel van scenario-analyses te komen tot voldoende kwalitatieve en kwantitatieve inzichten met betrekking tot de verschillende keuzes die er zijn voor het nieuwe pensioencontract. Inzichten waarmee, naar de mening van het bestuur, ook de sociale partners hun voordeel kunnen doen. Uiteraard bepalen de sociale partners de keuze voor het nieuwe pensioencontract, maar het bestuur wil zo goed mogelijk voorbereid zijn met als oogmerk om ná de besluitvorming door de sociale partners zo snel en adequaat mogelijk te kunnen handelen met inachtneming van de belangen van actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

Het bestuur van het fonds ziet geen reden om voor te sorteren op een specifiek scenario, bestuursmodel of uitvoeringsvorm. De analyse van sterke en zwakke punten van de huidige situatie, in combinatie met een analyse van de verschillende uitvoeringsvormen, heeft geleid tot de strategische keuze om het ondernemingspensioenfonds voorlopig voort te laten bestaan omdat de alternatieven momenteel niet in het belang van de participanten lijken te zijn.

Het premiebeleid, het toeslagen– en kortingsbeleid, de kostenbeheersing, het beleggingsbeleid, het vermogensbeheer en het risicomanagement vormen met elkaar de financiële kern van het fonds. Gelet op de prestaties van het fonds en de inschatting van de verschillende economische en politieke factoren, handhaaft het bestuur haar huidige strategische beleggingsbeleid.

Uitvoering

Met uitvoering wordt aangegeven welke acties worden ondernomen en welke middelen worden ingezet om de doelstelling te realiseren, te onderhouden, te evalueren en te actualiseren

Het bestuur delegeert de voorbereidende besluitvorming aan verschillende bestuurscommissies. In deze commissies participeren enkele leden van het bestuur, deskundigen vanuit het pensioenbureau en externe deskundigen. Daarnaast is een lid van het verantwoordingsorgaan als toehoorder aanwezig. Ook leden van de raad van toezicht kunnen op hun verzoek bij een vergadering van een commissie aanwezig zijn. Het bestuur neemt horende het advies van een commissie na eigen afweging de besluiten.

Met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel heeft het bestuur een breed samengesteld projectteam ingesteld, met als doel om proactief de implicaties van de invoering van een nieuw pensioencontract, alsmede de toekomstbestendigheid van het fonds in het bestuur en met de overige fondsorganen te kunnen bespreken en om met de sociale partners mee te kunnen denken over het efficiënt en effectief handelen bij de aanstaande stelselwijziging.

Het bestuur delegeert de uitvoerende werkzaamheden aan de directeur van het fonds. De directeur van het fonds geeft leiding aan de medewerkers van het pensioenbureau. De medewerkers van het pensioenbureau zijn competent voor het uitvoeren van de kerntakente weten de bestuursondersteuning, het risicomanagement, de pensioenadministratie en de pensioencommunicatie, het vermogensbeheer en de financiële administratie.

Het fonds realiseert transparantie, betrokkenheid en vertrouwen door de participanten, de werkgever en andere belanghebbenden proactief en continue met inzet van verschillende media te informeren over enerzijds de inspanningen en resultaten van het fonds en anderzijds te duiden wat de risico’s bij toekomstige ontwikkelingen zijn. Participanten, de werkgever en andere belanghebbenden worden uitgenodigd in gesprek te gaan met het fonds om antwoord te krijgen op zowel persoonlijke als algemene vragen. Het bestuur hecht aan rechtstreeks contact met de participanten. Naast communicatie met behulp van de website van het fonds, social media, brieven, de telefoon en e-mail worden ook panels georganiseerd om te luisteren naar hetgeen bij de participanten leeft.


[1]Onder participanten wordt verstaan: actieve deelnemers (‘werknemers’), gewezen deelnemers (‘ex-werknemers’) en pensioengerechtigden.